top of page

 קרנות גידור בנאמנות
מידע על קרנות גידור בנאמנות שיסייע לכם להשקיע בהן בתבונה
בהכנת המידע נעזרנו במיטב בית השקעות
המידע עודכן ב- 19.5.24

 

  • מהי קרן גידור(Hedge Fund)?  קרן גידור היא קרן להשקעה משותפת הפועלת באסטרטגיות מסחר שונות, מאמצת מגוון כלים להשקעה: מינוף, מכירות בחסר, פעילות באופציות ונגזרים ובאמצעי גידור פיננסיים (מכאן מקור השם), גיוון באפיקי ההשקעה ועוד. כל זאת ככדי לנסות להשיג תשואה עודפת בכל מצב שוק, גם בתנאי שוק משתנים. קרנות הגידור הפועלות בישראל פתוחות להשקעות ממשקיעים כשירים, מגופים מוסדיים ובמרביתן ניתן לצרף עד חמישים ניצעים (לקוחות שאינם כשירים). לאור הגבלת מספר הניצעים, קרנות הגידור אינן מחויבות בתשקיף לציבור והן אינן מפוקחות על ידי הרשות לני"ע 

  • נזילות קרן גידור? נזילות קרן הגידור הינה אחת לתקופה, על פי הסכם השותפות, ויכולה להיות חודשית, רבעונית ולעתים אף שנתית. היעדר הנזילות היומית בקרן גידור נועדה , בין היתר, למתן התנהלות אימפולסיבית (בעיקר בזמן ירידות בשווקים) שעלולה לפגוע בביצועי הקרן

  • דמי הניהול בקרן גידור? לרוב קרנות הגידור גובות דמי ניהול קבועים הנגזרים משווי ההשקעה, ובנוסף נגבים דמי הצלחה אשר נגזרים מהתשואה החיובית שהקרן משיגה

  • מיסוי קרן גידור? המס בקרנות גידור, בגובה 25% מהרווח הריאלי למשקיע יחיד, מנוכה בסוף שנה קלנדרית או בעת מימוש, המוקדם מביניהם.

  • קרן גידור בנאמנות מהי?  קרן גידור בנאמנות - נועדה לאפשר שילוב בין תכונותיה המיוחדות והגמישות של "קרן גידור" יחד עם יתרונותיה של "קרן נאמנות" מפוקחת. הרשות לני"ע קבעה (בהוראה זמנית שתוקפה עד  01.10.25) כללים להנפקת קרן גידור בנאמנות. כך, ציבור המשקיעים הרחב יכול ליהנות מנגישות לעולם ההשקעות של קרנות הגידור, שעד כה היה הרבה פחות נגיש בפניו, וזאת במסגרת מפוקחת של קרן נאמנות. מטרת הרשות היא להרחיב את אלטרנטיבות ההשקעה לכל ציבור המשקיעים. במסגרת כללים אלה ומתוך מטרה לאפשר ניהול מיטבי של אסטרטגיות הגידור וההשקעה של הקרן, הרשות הקלה והסירה מגבלות השקעה מסוימות החלות על קרן נאמנות שאינה קרן גידור בנאמנות, הקשורות לנכסים שמותר לקרן לרכוש, פיזור, מינוף ועוד. יצוין כי מטבע הדברים נלוות לאסטרטגיות אלו גם סיכונים¹.

  • דמי הניהול בקרן גידור בנאמנות? בין 0-1.5%

  • דמי הצלחה בקרן גידור בנאמנות? 20% (בשתי קרנות 10% ובשתיים 0% בלבד)

  • מספר הקרנות נאמנות בגידור? 25 נכון ל- 19.5.24

  • השוואה בין קרן גידור לבין קרן גידור בנאמנות:

 

 

 

 

 

 

.1        .

מנהל הקרן עשוי מעת לעת ובכפוף למדיניות ההשקעות שלה, לשנות את אסטרטגיית ההשקעה (לרבות אופן ניהול ההשקעה ומעבר בין אפיקי השקעה)          . 

           בהתאם למגמות בשווקים ובתחזיות מנהל הקרן לגביהן. שינויים כאמור עשויים לגלם בתוכם גורמי סיכון שונים. לפירוט אודות גורמי סיכון ייחודיים להשקעות

           הקרן ולאופן ניהולה ראה תשקיפי הקרנות במגנא

 

מוזמנים להעלות שאלות נוספות והערות כאן,

טבלת השוואה.JPG

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

bottom of page