top of page

 קרנות עוקבות תיקי השקעה בנקאיים 
מידע על הקרנות העוקבות שיסייע לכם להשקיע בהן בתבונה
המידע מעודכן ל- 19.5.24

 

  • מהי קרן עוקבת? קרן שעוקבת אחרי המדיניות של ועדת ההשקעות של הבנק. זו קרן נאמנות פתוחה, המחויבות על פי תשקיפה למדיניות ההשקעה הנגזרת מהמלצות ההשקעה של ועדת ההשקעות של הבנק, לפי דרגות סיכון שונות, מתיק סולידי ועד תיק ספקולטיבי.

  • מהו ההבדל בין קרן עוקבת לקרן מחקה? קרן עוקבת הוא מוצר השקעה שונה מקרן מחקה. קרן מחקה מחקה מדד (או מספר מדדים) מוגדר ואמורה להשיג תשואות דומות למדד זה. לעומתה קרן עוקבת מנוהלת על-פי מסגרת מדיניות שנקבעה ע"י בנק מסוים עבור רמת סיכון מסוימת.

  • כיצד מנוהלת הקרן העוקבת? מסגרת הניהול נקבעת   על -פי החלטות ועדת ההשקעות של הבנק. אולם הניהול השוטף מתבצע ע"י מנהל הקרן! הוא בוחר באילו מניות ספציפיות ובאילו אג"ח ספציפיות להשקיע. 

  • מהם סוגי הקרנות העוקבות הקיימות למסחר בבורסה בת"א? הקרנות העוקבות מתחלקות לחמש קבוצות לפי רמות הסיכון של תיקי השקעות הבנקאיים. קיימות עד חמש רמות סיכון (הדוגמה לקוחה מדיסקונט):

        0 - ללא מניות כלל

        1  - רמת סיכון נמוכה

        2  - רמת סיכון נמוכה-בינונית

        3  - רמת סיכון בינונית

        4  - רמת סיכון גבוהה 

  • האם יש שונות בביצועים של קרנות עוקבות העוקבות אחרי אותו התיק? בוודאי. יש שונות הן בתשואות והן בפרמטרים נוספים כגון שארפ. לכן חשוב לבחון ולהשוות בין הקרנות העוקבות.

  • מה הסיבה לשונות בתשואות של קרנות העוקבות אחרי אותו התיק? השונות נובעת מהחלטות הניהול השוטף של מנהל הקרן. הוא זה שבוחר באילו מניות ספציפיות ובאילו אג"ח ואיזה מח"מ ובאיזה דרוג ספציפי להשקיע. 

  • מהי רשימת הבנקים שהקרנות עוקבות אחריהם?ברשימה מופיעים כיום רק בנק:

        - בינלאומי

      מהו שיעורם של דמי הניהול של קרנות עוקבות? שיעורם נע בין: 0.42% לבין 0.92% כאשר הממוצע הוא כ- 0.60% 

  • כמה קרנות עוקבות רשומות למסחר בבורסה ת"א? 41 קרנות עוקבות נכון ל- 19.5.24

  • האם יש קרנות עוקבות כשרות? אין 

מוזמנים להעלות שאלות נוספות והערות כאן,

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

bottom of page