top of page

תקנון האתר

 1.    כללי

האתר מציג את נתוני קרן הקרנות הרלוונטיים מאתרים וממשקים מגוונים באופן המאפשר גישה מרוכזת ונוחה למידע שהינו ציבורי ופומבי.

אתר קרן הקרנות יוצר למשתמשים יתרון בהצגת המידע ממקום אחד מרכזי ונגיש.

 

2.      היעדר אחריות

(א)   המידע הכלול באתר הינו מידע מקצועי מסייע בלבד ואין לראות באמור בו משום ייעוץ השקעות, המלצה ו/או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר ואין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בכל מקרה, האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

(ב)   למייסד האתר ו/או מי משלוחיו אין רישיון ייעוץ השקעות, ועשוי להיות לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו. אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות, אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו'). האמור באתר, לרבות כלל הפרסומים במסגרתו, אינם מהווים הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על מידע פומבי אשר פורסם לציבור הרחב על ידי צדדים שלישיים וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים ו/או בלתי מדויקים ו/או בלתי מעודכנים ואין באזכורם באתר כדי להכיל כל אחריות כלשהי בקשר עם תוכנם על מייסד האתר ו/או מי מעובדיו ו/או משלוחיו.

(ג)     מייסד האתר ו/או מי משלוחיו אינם מתחייבים לעדכן את המידע הכלול באתר זה מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי שלא לשקף באופן מלא /ואו חלקי את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.

(ד)    למייסד האתר ו/או מי משלוחיו אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. מייסד האתר ו/או מי משלוחיו לא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים הנ"ל, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.

(ה)   יובהר כי אין בהתייחסות לתשואות העבר המובאות באתר זה בקשר עם אפיקי השקעה כלשהם כדי לרמז על תשואות עתידיות, ככל שיתרחשו. כמו כן, אין באמור לעיל התחייבות  ו/או מצג של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

(ו)   על אף שמייסד האתר ו/או מי משלוחיו נוקט באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים (להלן וביחד: "המידע) המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, מייסד האתר/הקרן אינו אחראי בשום צורה למידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע המבוסס ברובו המכריע על ממשקים חיצוניים אל מול צדדים שלישיים וכן את מידת התאמתו לטובת צורך כשלהו.

(ז)     השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומייסד האתר ו/או מי משלוחיו אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס.

 

3.      שינויים

מייסד האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, כולל הפסקת פעולתו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.

 

4.      סמכות שיפוט

תקנון זה, על כלל תנאיו, יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב-יפו.

 

5.      הסכמה מראש

הנני מאשר/ת בזאת כי קראתי את תנאי התקנון המפורטים לעיל, ועצם כניסתי לאתר מהווה את הסכמתי לתנאים האמורים תוך שהשימוש בכלל מידע המצוי באתר, ככל שיבוצע, יהא בהתאם לתנאים כאמור.

 

bottom of page