top of page

שינוי כללי המשחק במקרו

הרצאתו של עפר קליין - ראש אגף כלכלה ומחקר, הראל ביטוח ופיננסים

במסגרת כנס הקבוצה שנערך ב- 26 לפברואר 17

bottom of page